ADR Bölüm 1.3 uyarınca; görevleri tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili olan çalışanların alması zorunlu kılınan Genel Bilinçlendirme Eğitimi, Göreve Özgü Eğitim ve Emniyet Eğitimi olmak üzere üç başlık altında düzenlenen ADR Farkındalık Eğitimler, sınav ve belgelendirme araçlar için taşıma evraklarının düzenlenmesi

Araçlar için yazılı talimatların düzenlenmesi

Bölüm 1.8.5 e göre kaza raporunun sistem üzerinden bildirimi,

ADR ve ulusal mevzuat uyarınca tehlikeli madde taşımacılığında kullanılması zorunlu olan ambalajlar için tehlike etiketleri ile araçlar için tehlike ikaz levhaları ve turuncu plaka tedarik edilmesi,

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulunması gereken sertifikalı ve ADR zorunluluklarına uygun genel ve kişisel koruyucu ekipmanlar ile yangın söndürme cihazlarını kontrolü ve temin edilmesi,

Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması ve sistem üzerinden beyanı,

Faaliyetlerin denetlenmesi,

Personellerin sorumluluk, görev ve yükümlülüklerin belirlenmesi

Yangın tatbikatlarının oluşturulması

İşletmenin iştirak ettiği tehlikeli maddelere ilişkin ADR zorunlulukları ile bu maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltılmasında uyulması gereken kurallara ilişkin prosedür, talimat ve kontrol formunun hazırlanması

Tehlikeli maddelerle iştirak edilen işletmelerde rutin saha ziyaretleri gerçekleştirerek insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokabilecek risklerin ortadan kaldırılması, mevzuata uygun düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve operasyonlarda gerçekleşebilecek kaza riskinin en aza indirilmesi için tavsiyelerde bulunuyor, bu tavsiyelerin gerçekleşme durumunu takibi,

ADR kuralları gereğince tehlikeli maddelerin bulunduğu işletmelerin insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık kara yolu ile taşınmasını sağlamak,

Tehlike madde faaliyetlerinde yer alan, gönderen, alıcı, dolduran, yükleyen, boşaltan, paketleyen, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerin veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasların yerine getirildiğini denetlenmesi,

İşletmelerde kaza riskinin en az  indirilmesi için tespit ve tavsiyelerin verilmesi,

Aylık saha ziyaretlerin gerçekleştirilmesi,

Tehlikeli madde faaliyet belgesi çıkarılmasında destek hizmet verilmesi,

Tehlikeli Madde taşıma araçları satın alınırken işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığının tespiti ve bu konuda önerilerin sunulması

Araç dosyasının hazırlanması

İşletmeler için muafiyet raporu

Güvenlik Planı

Msds (Malzeme Bilgi Formu) Hazırlanması

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması

Çok Modlu Taşımacılık Hizmetleri